Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie rekening wordt gehouden met natuur en landschap. De aanleg van natuurvriendelijke oevers heeft met de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) extra aandacht gekregen. Bij het opstellen van waterplannen denken waterschappen, gemeenten, beheerders en andere betrokkenen na waar natuurvriendelijke oevers kunnen worden gerealiseerd. Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor de natuur.

De overgang tussen water en land is een leefgebied voor veel dieren en planten. Een natuurvriendelijke oever is het beste aan te leggen op een flauw talud. Dit betekent in de praktijk dat een oever veel breder wordt en indien het nodig is er veel meer water doorheen kan stromen. Een bredere oever creëert meer ruimte voor planten en dieren. Aangezien de meeste vissoorten hun paai- en opgroeigebied hebben in begroeid ondiep water zullen er dus meer vissoorten gaan voorkomen. Door oevers zodanig in te richten dat harde beschoeiing niet meer noodzakelijk is kan er ook beheertechnisch voordeel te realiseren zijn.

Door het creëren van plasbermen met hun zuiverende planten is een reductie van stikstof- en fosfaatbelasting te behalen. Tribute bv levert materialen om oevers snel op een natuurvriendelijke wijze te bekleden, te verfraaien en te beschermen tegen erosie. Hierbij is te denken aan matten en rollen welke voorzien zijn van planten uit de oever- en moeraszone. Deze vegetatie levert een bijdrage aan het vasthouden van de ondergrond, het reinigen van het water en het bieden van beschutting en voedsel aan fauna.

Door gebruik te maken van onze matten en rollen is er direct een groen resultaat zichtbaar wat zeker in stedelijk gebied op positieve reacties mag rekenen. Natuurvriendelijke oevers dragen ook bij tot het verbinden van natuurgebieden, als ecologische verbindingszone dragen zij bij tot uitwisseling van dieren en planten. Hierdoor maken ze deel uit van de Waterschaps Ecologische Infrastructuur (WEI).

Natuurvriendelijke oevers kunnen niet overal worden toegepast. Graag adviseren wij u over onze mogelijkheden.